Arvot

Toimintaamme ohjaamassa

Arvomme ovat henkilöstömme kanssa läpikäytyjä, yhdessä hyväksyttyjä sekä sisäistettyjä. Arvot omaksumalla saavutamme päämäärän, joka on asiakkaallemme toimivin ratkaisu. Paras ratkaisu syntyy, kun toteutamme johdonmukaisesti yhtiömme arvojen mukaisia painopisteitä.

Avoimuus

Avoimuus johtaa asiakassuhteissamme realistisiin, oikeasuhtaisiin ja oikea-aikaisiin ratkaisuihin. Realistinen tilannearvio estää turhat oikeudelliset toimet. Avoimuus merkitsee kykyä kohdata muutoksia ja ennalta-arvaamattomia tilanteita sekä antaa uusia ja moninaisia näkökulmia ratkaisuihin. Avoimessa toimintakulttuurissa sovitaan yhdessä aikatauluista ja laskutus on läpinäkyvää. Näin saavutetaan hyvän asiakassuhteen edellyttämä luottamus.

Kunnioitus

Asiakkaan kanssa luodun toimeksiantosuhteen kunnioittaminen on lähtökohtana kaikessa toiminnassamme. Menestyminen ei edellytä epäeettisiä toimia. Tämä heijastuu kaikkien toimeksiantoon liittyvien osapuolten kunnioittamisessa, vaikka lähtökohtana on aina turvata oman asiakkaan edut parhaalla mahdollisella tavalla. Samalla tavalla arvostamme ja kunnioitamme meillä työskenteleviä ihmisiä, yhteistyöverkostoja, sopimuskumppaneita ja ympärillä olevaa yhteiskuntaa.

Globaalisuus

AKG on paikallinen maailmanlaajuinen toimija. Toimipisteemme sijaitsee lokaalisti suomalaisen innovaatiokeskittymän keskeisellä paikalla Espoon Otaniemessä. Toiminnassamme ja asiakaspiirissämme on kuitenkin vahvasti edustettuna myös globaalisuus erilaisine vaatimustasoineen ja asiakaskuntineen. Huomioimme paikallisessa toiminnassamme jatkuvasti kansainvälisen kehityksen ja vaatimustason toimien kuitenkin korkean suomalaisen yritysetiikan arvojen mukaisesti.

Painopisteet

Asiakastyytyväisyys

Tarjoamme asiakkaillemme ratkaisuja, joilla on arvoa ja jotka täyttävät odotukset. Positiivisen asiakaskokemuksen luomiseksi tunnemme asiakkaidemme tarpeet ja liiketoiminnan. Asiakastyytyväisyyden ylläpitämiseksi kouluttaudumme, kehitymme jatkuvasti sekä kuuntelemme.  Tarjoamamme palvelu on laadukasta ja henkilökohtaista.

Motivoitunut henkilöstö

Jotta voimme tarjota laadukkaita palveluja, tulee niiden tuottamisesta vastaavien ihmisten olla motivoituneita omaan työhönsä. Meillä ihmiset kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi. Työ on luonnollinen osa muuta elämää ja elämänhallintaa. Hyvä yhteisöllisyys on luonnollinen osa jakamista ja henkistä hyvinvointia.

Ihmiset meillä ovat innostavia ja välittäminen on aitoa. Teemme merkityksellistä työtä, jossa jokainen saa kehittyä, käyttää vahvuuksiaan ja luoda omaa hyvää tapaa työskennellä.  Kannustamme ihmisiä liikkumaan sekä huolehtimaan fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista. Arjen ja työn yhteensovittaminen on meille tärkeää.

Vastuullinen yritystoiminta

Olemme vastuunalainen toimija globaalissa yhteiskunnassa. Toimintaamme ohjaavat asianajajaliiton säädökset sekä kotimaiset että kansainväliset lait, asetukset ja sopimukset sekä suositukset ja sisäiset toimintaohjeet. Vastuullinen yritystoiminta tarkoittaa meille normien noudattamisen ohella vapaaehtoista yhteiskuntavastuuta.

Päämäärä

Arvojemme mukaisilla painopisteillä toteutettu paras ratkaisu.


Asianajotoimisto AKG Oy – Avoimuus, Kunnioitus, Globaalisuus. Ratkaisu.

Ota yhteyttä